Blogi

Verkkosivustostrategia

7 syytä, miksi toimitusjohtajan tulisi välittää verkkosivustouudistuksesta

Janne Puustinen, toimitusjohtaja, MEOM

1. Miksi verkkosivustouudistus on yritykselle niin tärkeä?

Jokaisen yrityksen ja sen ylimmän johdon tulisi ymmärtää, millainen heidän asiakashankinnan mallinsa on.

Verkkosivuston uudistus on se hetki, jolloin viimeistään tulisi tarkastella ja mahdollisesti myös päivittää tätä mallia sekä verkkosivuston roolia asiakashankinnassa.

Tärkeimmät kysymykset ovat: ketkä ovat parhaita asiakkaitasi ja miten he ostavat? Tämän perusteella pyritään määrittämään verkkosivuston rooli parhaiden asiakkaiden ostoprosessissa.

Esimerkiksi, onko verkkosivusto liiketoiminnan kannalta niin kriittisessä roolissa, että parhaiden asiakkaiden ostaminen tapahtuu suoraan sivustolla? Vai keskittyykö sivusto enemmän markkinointiin ja konversiona on esimerkiksi yhteydenotto myyntiin?

Kun verkkosivustouudistusta suunnitellaan, nämä ovat liiketoiminnan näkökulmasta niitä ydinasioita, joiden pohjalta sivustoa lähdetään toteuttamaan. Ilman tätä ymmärrystä verkkosivuston uudistus lähtee jo alkumetreillä arvailun puolelle.

2. Miten yrityksen operatiiviset ja strategiset tavoitteet vaikuttavat verkkosivuston uudistamiseen?

Yrityksen strategiset tavoitteet vaikuttavat merkittävällä tavalla verkkosivustouudistukseen.

Usein uudistuksen käynnistää yrityksen strategian päivittäminen. Usein tähän liittyy myös yrityksen brändin päivittäminen. Päivittyneen brändi-identiteetin esittelyssä verkkosivusto yleensä se ensimmäinen ja tärkein kanava, johon brändi ja visuaalinen identiteetti jalkautetaan.

Toinen sivustouudistusta ohjaava strateginen tekijä on nykyisiä ja uusia asiakkaita eli sivuston käyttäjiä koskevan ymmärryksen päivittäminen. Tarkennetaanko asiakashankinnan mallia nykyisten segmenttien osalta, vai tavoitellaanko kokonaan uusia?

Kansainvälisesti toimivan yrityksen verkkosivustosta on yleensä useita kieliversioita, ja usein, vaikkakaan ei aina, verkkosivuston rooli vaihtelee maittain, liiketoiminnan ja markkinatilanteen mukaan. Jos yrityksen markkinaosuus on Suomen 60 %, mutta Saksassa vain 2%, on se huomioitava verkkosivuston uudistuksessa.

Operatiivisia tavoitteita voi olla esimerkiksi kiireisen markkinointiviestinnän tiimin arjen sujuvoittaminen. Verkkosivuston julkaisualustan helppokäyttöisyyttä ja päivitettävyyttä priorisoimalla luodaan edellytyksiä sille, että markkinointi saa enemmän aikaan samalla työajalla ja tekijät ovat tyytyväisempiä.

3. Kuinka usein yrityksen pitäisi uudistaa verkkosivustonsa?

Verkkosivuston uudistamisen sykli riippuu yrityksen erityispiirteistä, mutta tyypillisesti B2B-yritysten verkkosivuston elinkaari on 3–5 vuotta, jos liiketoiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Merkittävien strategisten muutosten myötä myös verkkosivuston uudistamista on harkittava pikimmiten, koska strategia tulee tehdä näkyväksi.

On syytä muistaa, että isompien sivustouudistusten välissä verkkosivustoa tulee jatkuvasti kehittää, etenkin jos asiakashankinnan malli edellyttää jatkuvaa satsausta markkinointiin, esimerkiksi sisällön osalta, tai jos kilpailutilanne on kova.

Markkina ei myöskään koskaan pysy paikallaan. Siksi esimerkiksi jatkuva position hiominen sivustolla tulisi olla osa uudistusten välistä aikaa.

4. Mikä on suurin virhe, jonka yritykset tekevät, kun kyseessä on verkkosivustouudistus?

Suurin virhe tai ainakin riski, on se, että yrityksen ylin johto ja toimitusjohtaja eivät ole perehtyneet verkkosivuston rooliin yrityksen liiketoiminnassa ja erityisesti asiakashankinnassa suhteessa eri markkinoihin ja kohderyhmiin.

Tällöin verkkosivustouudistus käynnistetään ajattelematta asiaa sen syvällisemmin tai se nähdään esimerkiksi vain visuaalisena brändin kirkastamisena. Tämäkin on toki tärkeää, mutta ei useimmiten palvele liiketoimintaa parhaalla tavalla.

Jos yrityksen johto ei ole mukana määrittelemässä sivustouudistukseen suuntaa osana asiakashankintaa, vaan jättää sen pelkästään markkinoinnin mietittäväksi, seuraa tästä se, että olennaisia asioita ei ole otettu huomioon tai ne ovat lähteneet väärään suuntaan.

5. Miten toimitusjohtajan osallistuminen verkkosivustouudistukseen voi vaikuttaa projektin onnistumiseen?

Toimitusjohtajan osallistuminen on tae sille, että verkkosivusto toteuttaa määriteltyä liiketoiminnan ja asiakashankinnan strategiaa, ja että nämä ovat keskenään linjassa. Tällöin verkkosivustostrategia palvelee yrityksen liiketoimintaan niin kuin on ajateltu.

Lisäksi toimitusjohtajan osallistuminen antaa signaalin verkkosivuston tärkeydestä. Välillä markkinointi jää sivustouudistuksen kanssa aika yksin. Sen sijaan sen pitäisi olla ponnistus, johon muu yritys myös osallistuu ja jota tuetaan, ja erityisesti johdon tulisi näyttää tässä esimerkkiä.

6. Millaisessa roolissa toimitusjohtajan kannattaisi olla osana verkkosivustouudistusta?

Tämä riippuu siitä, miten iso yritys on kyseessä ja mikä verkkosivuston rooli on osana yrityksen liiketoimintaa. Tärkeintä on, että toimitusjohtaja ymmärtää oman läsnäolonsa tarpeellisuuden ja osaa sen perusteella tehdä päätöksiä verkkosivustouudistuksen osalta.

Esimerkiksi, jos kyseessä on satoja miljoonia euroja vaihtava yritys, jossa verkkosivuston on lähinnä näyttelyhuone, eikä sillä ole isoa roolia asiakashankinnassa, niin toimitusjohtajankaan ei tarvitse olla tiiviimmin sivuston suunnittelussa mukana.

Mutta jos verkkosivuston merkitys on yrityksen liiketoiminnalle kriittinen, esimerkiksi tuotevetoisessa kasvuyhtiössä, niin toimitusjohtajan tulisi olla jopa viikoittain varmistamassa, että verkkosivusto rakentuu oikeaan suuntaan.

Toimitusjohtajan tulee olla myös perillä siitä, että markkinoinnilla on kaikki olennainen tieto ja kyky toteuttaa verkkosivustouudistus.

7. Mikä on tärkein viesti, jonka toimitusjohtajan pitäisi ymmärtää verkkosivustouudistuksen merkityksestä yritykselle?

Toimitusjohtaja on vastuussa yrityksen kilpailukyvystä, ja verkkosivusto on lähes poikkeuksetta se tärkein B2B-yrityksen kosketuspiste asiakkaille ja eri sidosryhmille, työnhakijoista sijoittajiin.

Verkkosivusto vaikuttaa keskeisesti B2B-yrityksen kilpailukykyyn. Se on avainasemassa liiketoiminnan suunnasta ja ainutlaatuisuustekijöistä viestittäessä.

Toimitusjohtaja ei voi vain istua katsomossa, kun verkkosivustouudistus on käynnissä, vaan hänen on annettava siihen oma panoksensa ja asemoitava se osaksi liiketoiminnan kokonaisuutta sen sijaan, että kaikki tämä olisi pelkästään vain markkinointitiimin vastuulla.